Igazgatói munkakör pályázati kiírása

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 56985
Intézményi iktatószám: TK/072/HR/KOZINT/03704-1/2024
ÁLLÁSPÁLYÁZAT
SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT
Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében
igazgató
Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus
16. napjától 2029. augusztus 15. napjáig szól.
A köznevelési intézmény igazgatójának feladata az intézmény szakszerű és törvényes
működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való
kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más
hatáskörébe.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a köznevelési intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, amely tartalmazza
a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
– a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét
igazoló okmányok másolata,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség meglétét igazoló
oklevél másolata,
– a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló,
munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az
ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével ),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására,
hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §-a
szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, valamint a pályázó nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem
teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai önéletrajza,
– a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
– a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a
pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
– a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat
esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt igazgatói megbízási okmány,
illetve kinevezési okmány munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és
ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval),
vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 56985
Intézményi iktatószám: TK/072/HR/KOZINT/03704-1/2024
Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a belügyminiszter címére történő megküldésével (Székesfehérvári
Tankerületi Központ, 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/072/HR/KOZINT/03704-
1/2024), valamint a borítékra ráírni “PÁLYÁZAT – Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola
igazgatói beosztására”. A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban
(kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni.
A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Polányi-Kovács Anita, a Köznevelési,
Jogi és Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője nyújt a 06 30 314-3283-as telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/szekesfehervar honlapon
szerezhet.
Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi
erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Alcsútdoboz
Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Belügyminiszter
Munkavégzés helye: Fejér Vármegye, 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 105.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló
2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a
pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.
30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
– Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés:
– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Oktatás, tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges
információ mező tartalmazza a végzettségi, szakképzettségi követelményeket.
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 56985
Intézményi iktatószám: TK/072/HR/KOZINT/03704-1/2024
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség,
– legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy
foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai
gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– annak igazolása, hogy a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak
fenn a pályázóval szemben, és a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.15. 23:59
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a köznevelésért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.28. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kk.gov.hu/szekesfehervar
2024.03.16., Intézmény honlapja, 2024.03.18.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.16.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.16.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza a Hírekhez